Vestborg vgs - den kristne internatskulen i alpebygda Stranda.

Søknadsfrist 01.03.2018

 
Studiespesialisering
Idrettsfag
Påbygging
KRIK-program
Internatskule
Fritidstilbod
  Fire om Vestborg
  30-Jan-2018


  Skulearbeidet 

  Med så mange personar rundt ein som det er på ein internatskule, så opnar det opp for gode samarbeidspartnarar når det gjeld skule og lekser. Ane Holm og vennane hennar går ofte til biblioteket. - I tillegg er det lettare å få eit nærmare forhold til lærarane, ettersom du ser dei så ofte, fortel Ane.

   

   

  Ski-eldoradoet

  Sigurd Håvik kom til Vestborg mest på grunn av ski, og dette nytter han ofte. Han køyrer både snowboard, pudderski og randonee. Kvar dag han kan, er han på fjellet. Han fortel at ski er livet hans. - På Strandafjellet er det alltid noko å prøve i det store trekket som gjer det ekstra gøy å stå på ski, seier han. Og så synest han det er veldig kjekt å kunne køyre heilt ned til skulen.

   

   

   


  Miljøet

  Det fyrste Anders Osdal tenker på når han høyrer ordet miljø, er det inkluderande miljøet på skulen. Han legg også trykk på at skulen er nokså liten, men samtidig at det må vere noko av det beste med den. Han skildrar skulen som en liten familie på 84 elevar og nokså mange lærarar. Til slutt legg han trykk på at det er sjeldan ein kjedar seg på Vestborg, fordi det alltid er nokon i «familien» ein kan finne på noko med.

   


  Kristent miljø

  Sjølv om skulen ikkje berre har kristne elevar, fortel Sigrid Bogstad at det kristne miljøet er større enn på dei fleste andre skular. Men uansett påstår ho at alle blir respektert for kva dei trur på. Sigrid har mange arenaer å utforske trua si på. Ho drar blant anna på bibelgruppe, bibelstudie, møter, andakter osv. Til slutt legg ho til at det er ikkje er noko tvang til å være kristen på Vestborg, sjølv om det er ein kristen skule.

   

   

  (Takk til VG1-elev Jarle Isene som har teke bilete og intervjua elevane om korleis det er å vere elev på Vestborg.)


   

   

  Vestborg-styret møtte personalet
  26-Jan-2018

        

  Det årlege treffet mellom styret og personalet gjekk føre seg på torsdag. Fyrst fekk ein servert nydeleg middag av kjøkengjengen.

  Under sjølve møtet understreka rektor Geir Magne Engås i velkomsthelsinga si at desse treffa er rett nok lovpålagde, men at dei også opplevast nyttige for å halde kontakten mellom styret og personalet.

  Inspektør Øystein Strand hadde ei opning over temaet «Lær den unge».

  Etterpå leia styreleiar Alfred Risan neste økt, «Vestborg som heim». Under denne økta vart styremedlemer og personalet delt i blanda grupper. I gruppene hadde ein fokus på korleis Vestborg kan vere ein best mogleg heim for elevane. Mellom anna vart ein utfordra på å kome med forslag til målsetjingar.

   

  Elevar glade tilbake frå russeturné
  21-Jan-2018


   

  Den siste veka har VG3-elevane vore på turné på ulike bede- og forsamlingstur på Nordvestlandet.

  I løpet søndag ettermiddag kom den eine etter den andre gruppa tilbake til tunet, og det var mange glade andlet å sjå.

   

  Oda Mattland og Ida Oline Ødegård tok seg tid til ein oppsummeringsprat med vestborg.no

   

  -Dette var veldig bra. Vi har hatt ei innhaldsrik veke, der vi mellom anna har fått gjort ting som vi ikkje gjer så mykje til dagleg. Til dømes har vi hatt opningshelsing på møter, og vi har fått øvd på å stå framføre forsamlingar for å fortelje om misjonsprosjektet vårt, seier Ida Oline.

   

  Oda har også mykje godt å seie om dei siste dagane.

   

  -Det har også vore kjekt med så mange gode og positive tilbakemeldingar frå misjonsvenene vi har møtt – både om flyten i møta vi har halde og at det var kjekt å ha besøk av ungdommar.

   

  Det som kanskje begge jentene har sett mest pris på desse dagane har med trua deira å gjere.

   

  -Vi har hatt Steinar Dimmen med som forkynnar på gruppa vår, og samtalane med han har vore veldig trusstyrkande. Vi har hatt bibelstudiar i lag, og vi har kunne stilt han mange spørsmål om tru og kristendom – spørsmål som vi har lurt på lenge. Alle desse samtalane med han har vore til veldig god hjelp for oss. No er vi inspirerte til å vere meir misjonerande i kvardagen, seier jentene.

   

  Til saman har NLMvgs 11 vidaregåande skular. Etter det journalisten her veit, så er det berre Vestborg som sender elevane ut på russeturne.

   

  -Eg vil gjerne tilrå dei andre NLMvgs-skulane til å legge til rette for ein russeturne som vi no har fått opplevd. Det har vore godt å ikkje berre tenke på seg sjølv, men å få konsentrere seg om Gud og å samle inn pengar til misjonsprosjektet vårt. Det har også vore veldig fint å få vere på besøk i heimane til misjonsvener og fått hatt gode samtalar, slår Oda fast.


   

  Kick-off er i gang!
  19-Jan-2018

  Vestborg har i helga fått vitjing av ein flott gjeng med 10. klassingar som vurderer å byrje på skulen til hausten. Allereie den fyrste kvelden synte dei mykje positivitet og heiv seg inn med iver i dei ulike aktivitetane. Dette lovar godt for komande skuleår!

  Nedanfor kjem nokre bilet-glimt frå økta i gymsalen.

   

   

   


  Østen Olai Ommedal
  17-Feb-2018

   


  - Vestborg er fantastisk bra. Eller rettare sagt: Utenkjeleg bra!

  Det seier VG2-elev Østen frå Nordfjord i Tekjøkkenpraten.

   

  FANTASTISK MILJØ

  - Den fyrste tida i VG1 var eg usikker, men etter kvart merka eg kor bra alle folka på Vestborg er. Det er eit fantastisk miljø her – og alle er snille og vil det beste for dei andre. Sidan Vestborg er ein internatskule, så kjem ein kjapt inn i miljøet. Dessutan så har ein folk rundt seg heile tida, og det gjer at ein har kort veg dersom ein vil henge med andre, fortel Østen.

   

  Han held fram:

  - På Vestborg er det sånn at alle kjenner alle. Eg synest det er veldig kjekt å gå på ein skule der eg kan både sei hei og snakke med alle medelevane mine. Elles set eg også pris på at miljøet er open for at det er lov å tenke ulike tankar, seier Østen.

   

  - Kvifor valde du Vestborg?

   

  - Pappa gjekk på Sygna, internatskulen til NLM i Balestrand, og eg hadde lyst å gå der. Men då eg undersøkte meir om internatskular fann eg ut at Vestborg ville vere eit godt alternativ. Ein fordel var at skulen var relativ liten. Dessutan kjende eg ingen her, og dermed kunne eg la folk bli kjend med meg sånn som eg er – utan førehandskjennskap.

   

   


  - PERSONALET BACKAR OPP

  - Korleis har møtet med skulen vore?

   

  - Vestborg er tufta på gode verdiar og har ei veldig bra organisering. No er det ikkje sånn at medelevane mine og eg held alle reglane ved skulen heile tida, men eg merkar likevel at reglane er meint til det beste for oss elevar. Elles merkar eg at også leiinga ved skulen vil oss det beste, og at heile personalet backar oss elevar opp til å gjere det godt på skulen og å utvikle oss som menneske.

   


  - VENER FOR LIVET

  På Vestborg er det mogleg for elevar å jobbe litt ekstra. Det gjer at ein både kan tene seg litt pengar og få jobberfaring. Østen er ein av dei som har ekstra mange jarn i elden.

   

  - Eg hjelper til med snømåking og strøing. Dessutan jobbar eg ein del på kjøkkenet. Der har eg ansvar for rydde etter middag og ordne til kveldsmat for elevane. Eg står også på reserve-vaskelista, så når nokon av dei faste vaskarane melder forfall, så kan ein sjå meg svinge moppen.

   

  - Korleis opplever du desse ekstrajobbane?

   

  - Eg trivest med å ta i eit tak, og spesielt snømåkinga er bra. Då får eg trena samtidig, seier han.

   

  Når Østen mot slutten av samtalen får spørsmål om kva Vestborg har gitt han, så kjem svaret raskt.

   

  - Vener for livet. Dessutan har eg gjennom bibelgrupper, samtalar, onsdagsmøter og morgonsamlingar fått utvikla meg som kristen, slår nordfjordingen Østen fast.

   

  Benjamin Nærø
  05-Oct-2017

   

  Benjamin er ein av 33 elevar i årets VG1-klasse og har vore elev ved Vestborg i 1 ½ månad. Det er ikkje sjeldan å høyre frå VG1-elevar at dei opplever fyrste tida som å vere på leir. Då Benjamin fekk spørsmål om han opplevde at han var på leir, svara han:

  - Nei, eg er ikkje på leir. Eg er heime.

   

  Han kjem i frå Nærøy i Herøy kommune på søre Sunnmøre, og han fortel at han lenge har visst at han skulle gå på Vestborg.

  - Foreldra mine møtte kvarandre då dei var elevar på Vestborg. Difor har eg visst heilt sidan eg var tre år gamal at eg skulle gå her.
   

  Dei fyrste vekene har vore gode.

   - Det har vore heilt supert. Eg har blitt kjent med 32 kjekke klassekameratar og er ein del av eit veldig godt miljø. Sidan vi bur på skulen og derfor ser kvarandre ofte, så utviklar vi eit sterkare fellesskap enn på skular der elevane dreg heim til sitt etter skuletid. Ja, eg opplever at vi her på Vestborg lever i eit eige lite land – Vestborgania, seier han.

   

  Benjamin held fram:

  - Eg diggar skulen. Her får vi god undervisning, vi får servert god mat til faste tidspunkt fire gonger dagleg og vi har kort veg til skulen. Eg slepp å stresse med å ta buss om morgonen. Dessutan får eg nyttig erfaring med å klare meg sjølv. Eg vaskar klede og rom, og eg har ansvar for å kome meg opp på eiga hand om morgonen. Å gå på Vestborg er som ein heim. Her er det tryggleik. Personalet er som mødrer og fedrar, og venene våre er som sysken, skildrar Benjamin.
   

   

  Ida S. Skarshaug
  09-Jun-2017


  – Å gå på Vestborg er den beste avgjersla eg har tatt nokon gong!

   

  Ida begynte på Vestborg fordi bestevenninna ville gå her. Dei hadde høyrt at skulen hadde godt miljø, og i tillegg var det eit pluss at det var internat på skulen.

   

   

  – Eigentleg ville eg gå dramalinja på Fagerlia vgs i Ålesund, men der kom eg ikkje inn. Etter to og ei halv veke på Vestborg, fekk eg kontrabeskjed frå Fagerlia. Men då hadde eg funne ut at eg treivst så godt og passa så godt inn på Vestborg, at eg ville halde fram som Vestborg-elev. Det er eit val eg ikkje angrar litt på ein gong! Det er den beste avgjersla eg har gjort nokon gong! seier romsdalsjenta.

   

  KRISTEN

  Då Ida vaks opp, visste ho ikkje at det fantes kristne ungdomsmiljø.

  – Pappa las i Bibelen til meg då eg var lita, men ingen i mitt ungdomsmiljø var kristne, fortel ho.

  På Vestborg har Ida blitt kristen og mykje falle på plass i livet hennar.

  – Eg skjønar ikkje kva eg har halde på med heile livet, for det å vere kristen gjev så mykje meining!

  – Korleis?

  – I tenåra så skal ein finne ut kven ein er, kva ein står for og kva ein skal gjere med livet. No når eg har blitt kristen, har eg funne ut at det er eit liv etter døden, og at vi lever for å kome til noko så reint som himmelen. Og sjølv om vi lever syndefullt, så skal vi faktisk få kome dit. Det synest eg er fantastisk!

  – Korleis opplever du det å leve som kristen?

  – Det eg opplever veldig stort er at vi kristne kan be for kvarandre. Ja, det er så godt å kjenne at ein har folk i ryggen som støttar ein. Dessutan er samhaldet med andre kristne så godt å oppleve. Uansett kva ein gjer så tenkjer ikkje folk stygge ting om deg. Dei har ikkje negativt fokus i kvardagen. I tillegg så gjer det noko med meg å få bønesvar. Eg har til dømes vore plaga med ein dårleg fot, men den har blitt heila etter å blitt bede for.

  FANTASTISKE FOLK

  Vidare fortel Ida om oldemora si på 85 år.

  – Ho er kristen. Tidlegare har eg ikkje forstått ho så godt, men det gjer eg no. I det siste har eg opplevd at det har blitt eit band mellom oss.

  Ida har også gjort seg nokre tankar om Vestborg som skule.

  – Sidan vi bur på skulen har vi alt tilgjengeleg. Vi kan arbeid med skulearbeid i klasseromma etter skuletid, vi har lærarar som kan hjelpe med skulearbeid når dei har tilsyn og vi har eit triveleg bibliotek. Skulen er liten, og det gjer at fagvalet er lite, men samstundes gjer det at vi blir betre kjende med lærarane våre enn på større skular.

  – Korleis vil du samanfatte ditt fyrste år på Vestborg?

  – Eg har blitt ein anna person i løpet av dette skuleåret. Mellom anna så har eg funne meg sjølv, og eg har snudd tenkemåten min og blitt meir positiv. Dessutan har eg blitt kjend med masse FANTASTISKE folk. Her har eg mange førebilete eg ser opp til, også i veneflokken. Ja, eg har fått vener for livet. Her har eg fått vere meg sjølv og lært meir om korleis ein skal vere saman med andre. No i mai var eg på langweekend-tur til Gdansk. Der hadde eg det heilt fantastisk. Men eg sakna Vestborg!


   

   

   

Telefon: 70 26 39 00
E-post: info@vestborg.no