Vestborg vgs - den kristne internatskulen i alpebygda Stranda.

 
Studiespesialisering
Idrettsfag
Påbygging
KRIK-program
Internatskule
Fritidstilbod
  405 000 til misjonsprosjektet
  16-Jun-2018


  Vestborg-russen har samla inn heile kroner 405 000 til misjonsprosjektet sitt i Indonesia!

  Prosjektleiarane Flora Miro og Markus Engås overrekte ein symbolsk sjekk til Geir Henning Tunheim frå sitt regionkontor. Tunheim tok i mot den flotte gåva på vegne av NLM.

  Prosjektleiar Engås takka både medruss og medelevar for innsatsen som låg bak den høge innsamla summen.

   

  Avskjed med rektor Geir Magne
  16-Jun-2018


  Rektor Geir Magne Engås skal ut i to års permisjon for å vere rektor på NLM sin familiebibelskule i Nairobi i Kenya.

  På årets avslutningsfest takka styremedlem Mons Olav Walgermo han for innsatsen som Vestborg-rektor.

  - Du har leia skulen på ein glimrande måte, sa Walgermo i helsinga si til Geir Magne.

   

  Festborg
  16-Jun-2018

   

  Laurdag var det avslutningsfest på Vestborg. Elevar, foreldre, slekt, vener og tilsette feira i 2 ½ time. Deretter var det nydeleg festmat frå kjøkensjef Dana Rudusa & co på kjøkenet.

  VG3-elevane Bendik Hermansen og Nahom Abrahame losa festlyden gjennom festen på ein rutinert måte.

  I løpet av programmet vart det ulike songinnslag, presentasjon av Ingrid og Håkon Hovda – det nye rektorparet, helsing frå rektor Geir Magne Engås, innslag frå Vestborg-TV og innslag frå russen. Norsklærar Erlend Hellberg, som vart kåra til årets heidersruss, og rektor Geir Magne hadde også ein stand-up-show som vekte lått og åtgaum.

  Geir Henning Tunheim frå regionkontoret hadde tale der han snakka om æva – og at han vona å sjå oss alle i himmelen.

  I tillegg hadde russen eit innslag, samt dei overrekte ein sjekk til misjonen. Den synte kor mykje dei hadde samla inn til misjonsprosjektet sitt (Sjå eiga sak).

   


  Geir Magne og Erlend under stand up-showet.


   

  Munnleg eksamen
  15-Jun-2018  Ting skjer på tunet for tida. Laurdag er det avslutningsfest, men mange elevar har også andre ting å ha fokus på. Alle i VG3 og to parti i høvesvis VG1 og VG2 kom opp i munnleg eksamen. Desse eksamenane vert haldne på tysdag. I dag fekk elevane melding om kva dei kom opp i, og elevane viste både glede og sorg då dei fekk kunngjeringa.

  På biletet er det jubel etter å ha fått vite at ein har kome opp i historie.


   

  Avslutningsfest
  14-Jun-2018

   

  Laurdag 16. juni er det avslutningsfest på Vestborg.

  For tilreisande er det flexi-middag mellom klokka 13 og 14.

  Sjølve festen byrjar klokka 16, og det er Geir Henning Tunheim frå regionkontoret som skal halde andakt.
  Der er alle velkomne!

   

  (På biletet kan du sjå fjorårets avgangskull.)

   

  Vinnarar av mobil-konkurranse
  14-Jun-2018

   

  Ane Holm (til venstre på biletet) og Sara Emilie Lauvstad vann konkurransen om å klare seg lengst utan mobiltelefonen sin.

  I byrjinga av april leverte dei inn mobiltelefonen sin til miljøarbeidar Simon Morris. Det var ikring 20 elevar som var med på konkurransen, men det til slutt var det altså Ane og Sara Emilie som stod att som vinnarar.

  Ane fortel at det har gått fint å klare seg utan mobilen.

  Det har vore litt utfordrande når eg har vore ute og reist, men eg fann ut at det gjekk bra det også. Eg måtte berre planleggje på ein annan måte. Elles har «mobilkvilen» opna opp for meir kontakt andlet-til-andlet under måltida, og det er mykje hyggjelegare.

  Sara Emilie har kjempa litt meir for å klare å halde seg mobilfri.

  - Det var utfordrande i starten av konkurransen, men det vart kjekt etter kvart. Eg opplevde at det å ikkje ha mobil opna opp for å snakke meir med andre.


  Les gjerne meir her:

  http://www.vestborg.no/nyhetsapp/mobil-stopp-og-digitalt-sukker
   

  Julie Katharina Knotten
  17-Mar-2016

  – Vestborg er utruleg bra! seier Julie. Ho går på «påbygging til generell studiekompetanse», eit uttrykk som blir forkorta til «påbygg».

  Når vestborg.no spør Julie om korleis det er å vere elev på Vestborg, så blir det lenge stilt før det kjem to (!) gonger:

  – Åh, utruleg kjekt!

  Ho held fram:

  – Åh, kva skal eg seie? Eg er SÅ glad for at eg valde Vestborg!

  – Kva er bakgrunnen for gleda?

  – På Vestborg er det lett å få gode vanar og ein god balanse mellom skulearbeid og fritid. Mesteparten av tida mellom middag og kvelds er sett av til leksetid, og på andre tidspunkta i veka er det forskjellige aktivitetar vi kan vere med på dersom vi vil. Vestborg er ein internatskule, og her er det lett å sosialisere seg og finne på kjekke ting i lag med andre elevar.

  Det går godt an å vere elev på Vestborg utan å vere kristen, men for Julie så har skulen sitt kristne fokus vore viktig.

  – Eg har blitt betre kjend med Gud i løpet av tida på Vestborg. Her er Gud så inkludert i ting som skjer. Då tenkjer eg mellom anna på morgonsamlingar, samt frivillige aktivitetar som bibelgrupper, bibelstudiar og møter.

  – Dersom nokon vurderer å byrje på «påbygg» på Vestborg, kva meiner du er gode grunnar for å velje å gå nettopp her?

  – Vestborg er utruleg bra! Det gjeld ikkje berre for påbygg-elevar, men også for dei som går studiespesialiserande.
  For det fyrste så har skulen internat, og det er ein kjempestor bonus. Ein lærer å ta ansvar for nyttige ting som å vaske klede, halde rommet reint og sjølvdisiplin i høve til det å gjere lekser. Når ein har så mange andre personar rundt seg, så er det også mange omsyn å ta. Det gjer at ein veks relasjonelt. Elles så gjer internatlivet det lett å kome inn i miljøet på skulen, og ein vert veldig godt integrert. Dermed er det også lettare å vere i lag med og bli kjend med elevar som ein ikkje går i klasse med.
  For det andre så er det utruleg flinke lærarar på Vestborg. Det er tydeleg at dei brenn for det dei underviser i, og det gir motivasjon til å lære. I tillegg bryr dei seg om elevane, og dei ser kvar enkelt også utanom det faglege. Det er veldig enkelt både å snakke med og bli forstått av kven som helst av lærarane.
  Det eg har opplevd gjennom tida på Vestborg vil ha stor påverknad på resten av livet mitt. Eg kjem til å ha utruleg gode minner herifrå! slår jenta frå Moltustranda på Sunnmøre fast.

  PS! Sjølv om det til skuleåret 2016-17 er god søknad til Vestborg i VG1, VG2 og VG3, så er det framleis mogleg å søkje om plass i dei klassane. I påbygg-klassen har skulen meir å gå på før det blir fullt, så her er potensielle elevar ekstra velkomne til å søkje om plass via heimesida vår. Til denne klassen er det også mogleg å søkje også for personar som har teke fagbrev.
  Sjå elles linken nedanfor for meir informasjon om «påbygging til generell studiekompetanse».


   

  Jakob Tomter
  19-Feb-2016

  Vestborg skulle vere ein mellomstasjon, men vart eit treårig prosjekt for sørlendingen Jakob Tomter.

  For Jakob Tomter frå Tvedestrand i Aust-Agder var planen å gå på Vestborg i eitt år, men slik skulle det ikkje gå.

  – Etter 10. klasse ville eg gå på NLMvgs-skulen Drottningborg i Grimstad, men eg kom ikkje inn. Planen var å gå på Vestborg i VG1 og jobbe hardt for å få gode nok karakterar til å bli Drottningborg-elev. Innsatsen på skulen i fjor lønte seg, og eg vart teken opp som elev på Drottningborg i vår og eg sa frå meg plassen på Vestborg. Men utover sommaren fekk eg ikkje fred for valet eg hadde tatt.

  – Korleis merka du det?

  – Det kjentest rart ut gjennom halve sommaren, og det var omtrent det einaste eg tenkte på. Til slutt sa eg til meg sjølv: «Nei, dette blir galt. Dersom det framleis er ledig plass på Vestborg, blir eg der ut 3. klasse».

  IKKJE LENGER KLOVN

  Han forklarar valet sitt med Vestborg sitt gode miljø.

  – Det er bare blide og hyggjelege folk på Vestborg. Elevane her snakkar saman og har det hyggjeleg i lag på ein god måte. Eg har flytta litt rundt i Noreg tidlegare, og ofte har eg blitt klovnen i dei klassane eg har gått i. Men her kan eg slappe av og berre vere meg sjølv. Det er faktisk litt godt, seier Jakob.

  – Korleis fungerer det å bu så langt heimeifrå?

  – I starten følte eg på at det var langt heim, men det er ikkje noko problem lenger. Her bur eg på same tunet som venene mine, og så hender det at eg blir invitert med heim til dei som bur her i distriktet, fortel sørlendingen.

  NB! Rett skal vere rett. Akkurat dette intervjuet vart gjort i salongen på Vestborg og ikkje på eit av tekjøkkena. Det kan også nemnast at teksten har stått på trykk i «Vestborgkontakt», meldingsbladet for skulen vår.


   

  Styreleiar Mons-Olav Walgermo
  04-Feb-2016

  – Eg har berre lovord om korleis Vestborg vert driven, seier styreleiaren for skulen.

  Mons-Olav er busett på Sjøholt og er no pensjonist. Før han gjekk av var han rektor på Sjøholt skule. Det var ein skule som leverte resultat blant dei 10 beste skulane i landet på dugleikar medan Mons-Olav arbeidde som rektor. Han har elles no vore styreleiar for Vestborg dei siste 3 ½ åra.

  – Det er utruleg kjekt å vere styreleiar for skulen. Vervet gir meg innsyn i skuledrifta, og eg har berre lovord å seie om måten skulen vert driven på. Eg er imponert over kva ein har fått til når det gjeld til dømes miljøet og det faglege. Det gler meg også å sjå kor samstemte og glade personalet ved skulen er. Eg har også lagt merke til korleis administrasjonen ser medarbeidarane sine og gir dei tillit, seier Mons-Olav.

  Vidare fortel han:

  – Eg har følt ein stor grad av tillit til skulen. Årsaka til det fordi eg ser kor godt ein greier å handtere utfordringar som dukkar opp. Då tenkjer eg til dømes på det økonomiske sida. Der har Geir Magne rektor vore veldig god på å ha løysingar klare når økonomien har stramma seg til. Skulen har også fått ned fråveret veldig mykje dei siste åra. Dei tiltaka som vart sett i verk for nokre år sidan for å få ned fråveret, såg eg var så gode, at dei tok eg med meg til eigen skule, smiler han.

  Styreleiaren ynskjer elles at Vestborg får halde fram i same sporet som ein allereie går i.

  – Eg vonar inderleg at skulen blomstrar vidare. Vi treng Vestborg på Sunnmøre. Ja, heile utdanningssystemet treng Vestborg. Det å drive internat er krevjande, men når det fungerer så er det utruleg bra for ungdomane. Dei får mykje gratis når det gjeld utvikling av personlegdomen ved å bu så tett saman med andre. Elles har Vestborg ein tydeleg kristen profil som samfunnet vårt treng no når det offentlege skulen har blitt meir og meir utydeleg på kristne verdiar, avsluttar styreleiar Mons-Olav.


Telefon: 70 26 39 00
E-post: info@vestborg.no