siste nytt

Kick-off 18.-20. januar!
05-Jan-2019

  

Helga 18.-20. januar er det kick-off på tunet. Då er du som vurderer å begynne på Vestborg til hausten, veldig velkomen til gratis weekend. Føremålet med helga er at du kan bli kjend med skulen, elevar som kan bli klassekameratar til hausten, samt elevar som skal gå i 2. og 3. klasse komande skuleår. Sjølv om dei fleste som kjem tpå kick-off er 10. klassingar, ynskjer vi gjerne at elevar som kan tenke seg å begynne i VG2, VG3 eller påbygg til neste år tek turen innom.

Det viktigaste med helga er at du får treffe andre, men det blir også lagt opp ulike aktivitetar som bli-kjent-samling, leik, grilling og elevkveld. Det vert også informasjon om skulen og kva faglege tilbod Vestborg tilbyr.

Brosjyre og påmeldingsinformasjon om kick-off-helga finn du i denne linken: http://www.vestborg.no/dokumenter/Kick-off-2019.pdf    
Alternativt kan du klikke på knappen øvst til venstre på forsida på heimesida vår: vestborg.no

Velkomen til kick-off!!!!


 

Julefesten 2018
21-Dec-2018


Tradisjonen tru var det VG2 som hadde ansvaret for julefesten. Årets VG2-kull hadde sett saman eit variert og velregissert program – leia av Malene Furnes og Jarle Isene.

Her var det damenes og herrenes tale, ulike songinnslag og juleevangeliet med «The julekalender»-vri. Vi fekk også eit cheerleading-show på høgt nivå.

Tidlegare elevar serverte veldig god julemiddag – stelt i stand av den solide gjengen Vestborg er så heldige å ha på kjøkkenet.

Tidlegare Vestborg-elev Lars Petter Ødegård, som no er forsamlingsleiar NLM Kristiansund, hadde andakt. Han snakka om James Irwin – den 8. mann som gjekk på månen. Då Irwin var på månen, opplevd han Guds nærvere så sterkt, at han la astronaut-karriera på hylla og byrja som evangelist.

Nedanfor kan du sjå glimt frå festen.

  


 

Abelkonkurransen 2018
21-Dec-2018

 

Abelkonkurransen er ein matematikk-konkurranse for elevar i vidaregåande skule. Primus motor for gjennomføringa av konkurransen på Vestborg er Ola Risa. På julefesten kunne han saman med rektor Håkon Hovda vere med å dele ut diplom til fire av Vestborg-elevane. Andreas Sortland Wigestrand, Oda Natalie Brunstad, Maria Sætre og Sara Emilie Lauvstad fekk diplom for god prestasjon under konkurransen.

 

Pepparkakehus-konkurranse
08-Dec-2018


Laurdag var det pepparkakehus-konkurranse i matsalen. Gjengen som var med delte seg i fire ulike grupper, og dei sette i gong med kvar sine prosjekt.

Nedanfor kan ein sjå bilete frå både prosessen og det ferdige resultatet. Vinnargruppa hadde laga ein modell av kyrkja på Stranda. Designarar var Ane, Ida, Jenny, Magnhild og Maria B.
 

Undervisningsglimt
07-Dec-2018


Det er det jamne og gode arbeidet som gjev resultat – sånn er det på dei fleste områda i livet. Samstundes kan det å oppleve læring frå ulike perspektiv hjelpe til i det jamne og gode arbeidet.

I haust har til dømes sosialkunnskap-klassen hatt besøk av Jan Ove Harsjøen medan dei hadde om funksjonshemming. Harsjøen vart lam då han vart utsett for ei ulukke då han var 17 år. Han er no 52 år, og han fortalde om korleis han har takla utfordringane sine i livet etter ulukka. Ein viktig bodskap han hadde til elevane var: «I staden for å fokusere på det eg ikkje kan gjere, så fokuserer eg på det eg kan gjere.»


Den same gjengen var i november i Volda og besøkte Volda EMA – asylmottak for einslege mindreårige. Der fekk ein lære meir om norsk asylpolitikk, men det som kanskje sette sterkast spor var å få meir innsikt i kor utruleg vanskeleg livet kan vere – og kor mange tøffe opplevingar som ligg bak ein asylsøknad. Sosiologi-klassen har nyleg hatt TV-debatt – utan TV. Temaet var reaksjonar på straffemetodar. Elevane vart delte inn i grupper og kvar gruppe hadde ein talsperson som skulle vere med i debatten.Saman skulle kvar gruppe finne sider som var viktig å setje lys på. Dei ulike debattantane representerte dei politiske partia SV, FrP og KrF. I tillegg var debatten representert av ein psykolog, ein innsett i eit norsk fengsel og ein fengselsbetjent. Det var eit artig prosjekt, mykje på grunn av at det gneistra av debattantane. Dei elevane som har geografi har vore på ekskursjon til Norges vassdrags- og energidirektorat si avdeling på Stranda. Der fekk elevane høyre geolog Einar Anda fortelje om både overvakinga og utviklinga rundt skredfaren ved Mannen i Romsdalen, samt Åkernesremna i Storfjorden. Elevane fekk også kunnskap om norsk skredhistorie og om kva for måleinstrument som vert nytta. Kanskje sov elevane ekstra godt natta etterpå? I alle fall er ikkje Vestborg i fare dersom Åkerneset-skredet skulle gå. Årsaka er at bølgja vil gå langs land ned i Stranda sentrum, og ikkje opp mot Vestborg.

 

 

Peru-kveld
29-Nov-2018


Misjonsprosjektleiarane Hanna Myklebust og Kristoffer Engås har vore i Peru. I førre veke arrangerte dei Peru-kveld. Der fekk Hanna og Kristoffer både fortelje om eigne opplevingar og meir om dei ulike prosjekta russen støttar.


Like etter møtet fekk vestborg.no veksla nokre ord med dei. 

 

- Sjølv om eg gledde meg til turen, vart opphaldet i Peru betre enn forventa. Vi veldig god informasjon om prosjekta våre, og vi fekk betre kontakt med peruanarane enn eg hadde trudd, seier Hanna. 

Kristoffer hadde langt på veg den same oppfatninga. 

- Det var ein veldig bra tur. Vi fekk sett på prosjekta våre på nært hald, og vi fekk vere saman med dei lokale. Dessutan fekk vi vere litt turistar. Mellom anna var vi på Titcacasjøen, fortel han. 

PS! Nedanfor finn ein meir informasjon om dei ulike prosjekta til russ-19. Informasjonen er henta frå http://vestborgmisjon.no/, russen si misjonsprosjekt-heimeside.


KVA VI VIL GJERE FOR PERU
 

Evangelisering

I Peru hjelp NLM kyrkjene med å effektivisere arbeidet i ulike menigheiter, slik at dei kan nå ut til enda fleire på kortere tid. Pastorar og kyrkjemedlemmer deltar med husbesøk og evangelisering, i tillegg til at kirkene driv ein misjonsradio. Dette ynskjer vi, saman med NLM å støtte.

 

Utdanning

NLM driv ein skule i Arequipa kor dei tilbyr treårig teologisk utdanning, i tillegg til at dei rundt om i landet har bibelskular, barneskular og nokre barnehagar. I Peru har det vore ein veldig klar nedgang i antal bibelskulestudentar, og NLM jobbar med at fleire skal få bibelundervisning.

 

Samfunnsutvikling

NLM arbeider med å minske vold i nære relasjonar, seksuelle overgrep, rusmisbruk og kriminalitet i Peru. Ein gong i året har folk i Peru moglegheita til å delta på ein familiekonferanse om ekteskap, barneoppdragelse og utdanning.

 

Barne og ungdomsarbeid

NLM ynskjer å utruste barn og unge til eit kristent liv gjennom forkynnelse og undervisning frå dei er små. Dei arbeider også for å minske avstanden mellom foreldre og born, når det kjem til verdiar og tru.

 

Julemesse-glede
26-Nov-2018


På laurdag var det julemesse på tunet. I følgje Svein Lars Ringstad på kontoret kom det inn heile 140 000 kroner sjølve dagen. I tillegg kom det inn omkring 30 000 kroner i loddsal. Det førebelse talet er altså at det har kome inn kroner 170 000 i samband med messa!

Rektor Håkon Hovda er strålande nøgd.


-Eg er imponert over innsatsen som Vestborg-laget har lagt ned i samband med julemessa. Her har det vore stor bruk av innsats og tid! Og så var det så kjekt å sjå alle som kom for å støtte opp om skulen. Eg blir audmjuk over kva så mange gjer for både elevane og skulen.


-Kva legg du i uttrykket audmjuk?


-Eg opplever som rektor at eg får ta del i noko som er større enn meg sjølv – noko som gjer så mykje i livet til så mange menneske!


-Kva synest du om summen som vart samla inn?


-170 000 kroner er ein imponerande sum! For ein givarvilje og givarglede!

Foto: VG3-elev Østen Olai Ommedal. 

«Å vere avhengig» - seminar ved Simon Morris
21-Nov-2018


Ungdomsleiar ved Vestborg, Simon Morris, har hatt seminar om det å vere avhengig. Seminaret vart halden fyrst for foreldra på haustfest-dagen. Sist veke haldt han seminaret for elevane.

I løpet av den 90 minuttar lange økta peika han mellom anna på kva ein kan verte avhengig av, og han kom med råd i lys av Bibelen korleis handtere utfordringa det kan vere med å vere avhengig.

VG3-elev Sigrid Kristin Thokle var veldig nøgd med seminaret.

- Det var veldig bra. Simon er generelt inspirerande å høyre på. Han peika på kor lett det er å bli avhengig av ting, samt kor normalisert det har blitt. Mellom anna snakka han om ulike rusmiddel, men også mindre openberre ting som teknologi – noko som det er lett å rømme inn i. Elles fortalde han om seg sjølv; om traume frå eige liv som gjorde at han byrja å bruke rusmiddel, og at han hadde eit dårleg sjølvbilete. Det stabile grunnlaget fekk han fyrst då han møtte Jesus. Då fekk han aksept og grunnleggjande tryggleik. Noko av det eg sit att med etter seminaret, er at det er viktig med stabilitet i livet. Det gjer at ein ikkje så lett utset seg for dumme ting som til dømes rusmiddel, seier Sigrid.

 

Julemesse på laurdag
19-Nov-2018

 

Laurdag 24. november vert det julemesse i gymsalen på Vestborg. Måndag vart 53 kransekakene sett opp, og vestborg.no fekk høyre at Vestborg-laget sin leiar, Bjørg Sve, takka foreiningsmedlemene for jobben dei hadde gjort. 

- De har gjort ein kjempeinnsats og ein stor laginnsats. Her ligg det mange arbeidstimar bak, sa Bjørg.

Vestborg-laget er ei kvinneforeining som har haldt koken i 40 år! Det er ikring 10 medlemer som er med i foreininga, og laget sitt føremål er å støtte Vestborg både i bøn og økonomisk. Medan dei har møter, førebur dei seg med å lage ting som vert seld på messa. 

På biletet ser de den flotte gjengen som for Vestborg gir jernet heile året, men ekstra mykje no i november!


PROGRAM FOR DAGEN

Kl. 10.30 Messa opnar

Kl. 11.30 Samling – sang av Mixkoret

Kl. 13.30 Sal av rømmegraut m/spekemat (slutt kl. 14.30)

Kl. 14.30 Allsangmøte med smak av jul

Kl. 16.30 Avslutningsmøte – hovudtrekning

Andakt ved Jon Ove Holen

Sang av Allsangkoret


Vi tilbyr for sal:
Smurte lefser - kransekaker - småkaker - flatbrød

gjærbakst – gåveartiklar - handarbeid

ÅRESAL - KAFETERIA - TOMBOLA

Vi har betalingsterminal.

 

Telefon: 70 26 39 00
E-post: info@vestborg.no