Vestborg vgs - den kristne internatskulen i alpebygda Stranda.

 
Studiespesialisering
Idrettsfag
Påbygging
KRIK-program
Internatskule
Fritidstilbod
  Konsert med Ansgar Gospel Choir
  16-Mar-2018


  Torsdag var det trøkk i gymsalen på Vestborg.

  Gospelkoret til Ansgar hadde nemleg konsert. Dei av vestborgelevane som var med på korseminaret på førehand, fekk også vere med på scena og syngje med.

  Her kjem nokre bilete tekne av påbyggelev Elias Storhaug.

   

   


  Rollebryllaup med prest og fest!
  16-Mar-2018


  På laurdag vert det rollebryllaup på Vestborg. VG2-elev Benedikte Samseth er i miljøteamet for skulen, og ho er med å på å arrangere bryllaupet.

  -Det vert både prest og fest på Vestborg på laurdag. Etter vigsla vert det fest med god mat, talar og underhaldning, seier Benedikte.

  -Kva er konseptet?

  -Elevane har fått utdelt ulike karakterar og roller. Det tyder at vi kjem til å få besøk mykje slekt av brudeparet, men også internasjonale politikarar og kongelege er inviterte. Clouet er at ingen veit om rollene til dei andre. Det gjer at korkje brud eller brudgom veit kven dei skal gifte seg med.

  -Korleis vil det gå?

  -Eg håpar ekteskapet varer dagen ut. I fjor vart det skilsmisse FØR festen var slutt!

  Elevkveld
  08-Mar-2018

  Laurdag kveld var det elevinternata Roalden og Skura som hadde ansvaret for elevkvelden. Her er nokre bilet-glimt frå kvelden.

   

   


   

   

  Tid for gospelkonsert!
  08-Mar-2018


  Torsdag 15. mars er det konsert på Vestborg. Då kjem Ansgar Gospel Choir frå Kristiansand. Koret har vitja Vestborg ved fleire høve, og det ligg an til ein konsert med skikkeleg trøkk. Det er Ansgarskolen som driv koret. Ansgarskolen vert eigd av Det norske misjonsforbund og tilbyr både bibelskule- og teologisk høgskule-studiar. 

   

  Tidlegare dirigent i Refleks, John Yngvar Syvertsen, har leia koret sidan 1995.

  Sjølve konserten byrjar klokka 20.30 og vert halden i skulen sin gymsal. I tida frå klokka 17.30 til klokka 1830 vert det korseminar.
   

   

  PS! Kan det for publikummarar vere eit tips å ta med vern for høyrsla? 


   


   

  Tru i praksis
  08-Mar-2018


  På Vestborg er det rom for at elevar får høve til å prøve seg som «forkynnarar» og «bibeltime-haldarar». Dette skjer i regi av Laget, og eleven går gjennom eit avsnitt i Bibelen og tolkar teksten for forsamlinga.

  Tysdag kveld hadde VG3-elev Bendik Hermansen ei liknande samling. Oppmuntra av ungdoms- og miljøarbeidar Simon Morris hadde Bendik, på eige initiativ, seminaret «Tro i praksis» for dei 20-25 elevane som var kveldens møtelyd.

  Bendik snakka mellom anna om Gudsfrykt, det heilage og vandring. Desse tema var bygd på 1. Johannesbrev.

  Etter samlinga var det mange som uttrykte at dei vart inspirerte av samlinga.

  vestborg.no fekk ein liten prat med Bendik etter økta. Då fortalde han om bakgrunnen for at han ynskte å halde seminar.

  - Eg opplevde at det var Gud som ville at eg skulle ha denne samlinga. Slik eg ser det er det mange som er gode til å tru, men ikkje så gode til å utføre trua i praksis. Eg ynskte med dette seminaret å inspirere til å setje tru ut i praksis, seier han.

  - Korleis synest du seminaret gjekk?

  - Eg opplevde at det ikkje var meg sjølv som snakka. Det var som om Gud snakka gjennom meg, seier Bendik.


  Ny rektor: Håkon Hovda
  22-Feb-2018

  Eg er svært glad for å kunne presentere Håkon Hovda som Vestborg sin nye rektor, seier styreleiar Alfred Reitan.

   

  Geir Magne Engås skal ha to år permisjon som rektor medan han og familien skal til Nairobi i Kenya. Der skal dei ha ansvar for NLM sin familiebibelskule.

  No har altså styret tilsett Håkon Hovda i rektorvikariatet.

  - Vestborg er no inne i ei spennande tid med fleire nysatsingar, mellom anna eit heilt unikt fagtilbod innan idrett og friluftsliv. Difor trong skulen ein leiar som kunne vere ein aktiv pådrivar i arbeidet med det nye tilbodet, samt kunne sikre høg kvalitet i skulen si daglege drift, seier Reitan.

  Han held fram.

  - I Håkon har vi funne ein person med driv og engasjement som høver svært godt til alle kriteria vi har sett etter. Som styreleiar er eg trygg på at Håkon har både den nødvendige breidda og tyngda i kompetansen til å leie skulen framover til eit endå høgare nivå. Då tenkjer eg på både det pedagogiske, det andelege, det å leie personalet og det å leggje til rette for at elevane har ein god heim medan dei er på Vestborg. Det var også viktig for oss å finne ein samlande leiar, og det trur vi at vi har lukkast med no, seier Reitan.

  Styreleiaren vil også gjerne understreke at det er ein skule med mange gode kvalitetar som Hovda skal ta hand om.

  - Håkon tek over ein veldriven skule og har mange gode ressursar å spele på. Samanlikna med andre skular har Vestborg i lang tid gjort det godt både når det gjeld fagleg kvalitet og eksamensresultat, men står i tillegg i ei særstilling når det gjeld god trivsel og lågt fråfall. Det er og gledeleg at mobbing er tilnærma fråverande. Nøkkelen er eit godt kvalifisert personale som verkeleg bryr seg om elevane, og som systematisk legg inn ein ekstra innsats. Tilbodet om leksehjelp på høgt fagleg nivå kvar veke er døme på det, seier Reitan.

  Hovda er no tilsett som lærar ved Ålesund vidaregåande skule og vil saman med familien sin flytte til Stranda. Han startar i vikariatet den 1. august i år. 

   

  På biletet ser du Hovda saman med kona Ingrid - teke under 20-årsjubileumstreffet for Vestborg tidleg i fjor haust.


   

  Håkon Hovda, vår nye rektor
  22-Feb-2018

   

  Frå august i år Håkon Hovda vår nye rektor. I denne utgåva av Tekjøkkenpraten får du høve til å bli betre kjend med 40-åringen frå Lesjaskog.

  Rett skal vere rett. Vanlegvis går Tekjøkkenpraten føre seg på eit av skulen sine tekjøkken, men denne gongen tok vi praten over telefon.

  Håkon Hovda har dei siste åra vore tilsett som lærar ved Ålesund videregående skole, men no vil han og familien flytte til Stranda. Han skal styre borga under Geir Magne Engås sin toårige permisjonsperiode. Engås skal nemleg til Afrika for å ha ansvar for den daglege drifta av NLM sin familiebibelskule i Nairobi i Kenya.


  GODE ÅR PÅ VESTBORG

  I åra 1994-97 var Hovda elev ved Vestborg. Det var år som sette gode spor i livet hans.

  - Kona mi, Ingrid, og eg har veldig mange gode minner frå desse åra. Vi hugsar det snille, greie og omsorgsfulle personalet. Vi hugsar den åndelege fellesskapen, og vi fekk vener for livet. Mellom anna så møtte vi kvarandre på Vestborg. Desse opplevingane har vore avgjerande viktige for oss som menneske og som ektepar. Når det no vart rom for å kome attende til skulen som rektor, valde vi at eg skulle søkje på stillinga. Vi ynskjer å vere ein del av det flotte miljøet skulen har, og vi ynskjer å ta del i det Gud gjer på Vestborg, seier han.

  - Kan du fortelje meir om kva du sit att med etter åra som elev på tunet?

  - Når det gjeld det pedagogiske, så hugsar eg godt frå kristendomstimane. Vi hadde Per Magne Mork som lærar. Han stilte gode spørsmål i undervisninga, og han fekk oss til å undre på ein god måte. Det gjorde at vi i elevflokken fekk oppbyggjande samtalar om tru og tvil også på fritida. Lærarane våre var dyktige, og vi fekk gode relasjonar til dei. Det gjorde at dei vart gode førebilete for meg. Vi hadde variert undervisning, og det var alltid god stemning. Det var sjeldan at vi kjeda oss. Når det gjeld det sosiale, så hadde eg eit aktivt liv. Eg likte meg godt i både gymsalen og i styrkerommet, men også i bønegrupper på internatet. Og som sagt fekk eg både vener for livet og eg møtte Ingrid der. Så kvar gong vi køyrer forbi Vestborg så mimrar vi tilbake til dei gode åra vi fekk ha som elevar ved Vestborg. Når det gjeld det andelege, så la åra på Vestborg mykje av grunnlaget for mitt kristne liv. Eg fekk vere med på bibel- og bønegrupper. Sjølv om elevane hadde ulik kyrkjebakgrunn, så hadde vi dette felles: Eit ynskje om å bli betre kjend med Jesus.   TILBAKE TIL RØTENE

  Hovda plar å seie at han kjem frå Lesjaskog, men i oppveksten budde han også i Trondheim og på Karmøy. Sidan 1999 har han budd i Ålesund - med unnatak av tre år då familien budde i Haugesund.

  - Eg fekk lagt grunnlaget for mitt kristne liv på Vestborg. Likevel vart eg under Vestborg-tida fascinert av den karismatiske vekkjingsrørsla. Det har gjort at eg har engasjert meg mykje i karismatiske kyrkjelydar. Men etter kvart er eg i ferd med å definere meg som «luthersk pinseven». Så det å kome attende til Vestborg og Misjonssambandet er på ein måte å slutte sirkelen. Eg kjenner at eg skal attende til røtene mine, seier han.

  - Kva for mål har du for jobben du skal gjere?

  - Fyrst og fremst lyt eg setje meg inn i kva det vil seie å vere rektor. Det er ei oppgåve eg aldri har hatt før. Men det vert viktig for meg å snakke med dei tilsette for å få oversikt nok til å gjere ein god jobb. Eg vil gjerne vektlegge at vi skal halde fram arbeidet, som allereie blir gjort, med å ha eit godt samarbeid innan personalet. Dessutan er det viktig å drive ein god skule. Då kan vi hjelpe flest mogleg av elevane å bli best mogleg rusta til livet etter Vestborg. Likevel er det store felles målet for skulen viktig for meg: Å utruste elevane, gjennom å leggje til rette for møter med Gud, for æva.   LIVERPOOL ER LAGET

  Det synest å vere viktig for Hovda å vere ein relasjonell leiar.

  - Ein av mine styrkar som menneske er møtet med enkeltmenneske. Difor vil eg gjerne møte både personalet og elevane jamt og trutt. Mellom anna ynskjer eg å ha undervisning.

  - Kva likar du å gjere når du skal kople av frå jobb?

  - Eg er likar å spele fotball. Dessutan er eg glad i Liverpool. Elles er flogefiske, skiturar og terrengsykling fantastisk kjekt å halde på med.Med tanke på naturen vi har kringom Stranda, så er dette er aktivitetar som gjer det ekstra attraktivt å flytte hit.

  Kona Ingrid, fødd Degnepoll, er frå Måløy. Saman har dei to gutar. Den yngste, Jonathan, er fire år. Den eldste, David, går i 10. klasse og skal truleg byrje på Vestborg på idrettslinja til hausten.

  - Vi går inn i Vestborg-prosjektet som ein familie – og vi gler oss veldig!  PS! På biletet ser ein Håkon Hovda saman med familien.

   

  Østen Olai Ommedal
  17-Feb-2018


  - Vestborg er fantastisk bra. Eller rettare sagt: Utenkjeleg bra!

  Det seier VG2-elev Østen frå Nordfjord i Tekjøkkenpraten.

   

  FANTASTISK MILJØ

  - Den fyrste tida i VG1 var eg usikker, men etter kvart merka eg kor bra alle folka på Vestborg er. Det er eit fantastisk miljø her – og alle er snille og vil det beste for dei andre. Sidan Vestborg er ein internatskule, så kjem ein kjapt inn i miljøet. Dessutan så har ein folk rundt seg heile tida, og det gjer at ein har kort veg dersom ein vil henge med andre, fortel Østen.

   

  Han held fram:

  - På Vestborg er det sånn at alle kjenner alle. Eg synest det er veldig kjekt å gå på ein skule der eg kan både sei hei og snakke med alle medelevane mine. Elles set eg også pris på at miljøet er open for at det er lov å tenke ulike tankar, seier Østen.

   

  - Kvifor valde du Vestborg?

   

  - Pappa gjekk på Sygna, internatskulen til NLM i Balestrand, og eg hadde lyst å gå der. Men då eg undersøkte meir om internatskular fann eg ut at Vestborg ville vere eit godt alternativ. Ein fordel var at skulen var relativ liten. Dessutan kjende eg ingen her, og dermed kunne eg la folk bli kjend med meg sånn som eg er – utan førehandskjennskap.

   

   


  - PERSONALET BACKAR OPP

  - Korleis har møtet med skulen vore?

   

  - Vestborg er tufta på gode verdiar og har ei veldig bra organisering. No er det ikkje sånn at medelevane mine og eg held alle reglane ved skulen heile tida, men eg merkar likevel at reglane er meint til det beste for oss elevar. Elles merkar eg at også leiinga ved skulen vil oss det beste, og at heile personalet backar oss elevar opp til å gjere det godt på skulen og å utvikle oss som menneske.

   


  - VENER FOR LIVET

  På Vestborg er det mogleg for elevar å jobbe litt ekstra. Det gjer at ein både kan tene seg litt pengar og få jobberfaring. Østen er ein av dei som har ekstra mange jarn i elden.

   

  - Eg hjelper til med snømåking og strøing. Dessutan jobbar eg ein del på kjøkkenet. Der har eg ansvar for rydde etter middag og ordne til kveldsmat for elevane. Eg står også på reserve-vaskelista, så når nokon av dei faste vaskarane melder forfall, så kan ein sjå meg svinge moppen.

   

  - Korleis opplever du desse ekstrajobbane?

   

  - Eg trivest med å ta i eit tak, og spesielt snømåkinga er bra. Då får eg trena samtidig, seier han.

   

  Når Østen mot slutten av samtalen får spørsmål om kva Vestborg har gitt han, så kjem svaret raskt.

   

  - Vener for livet. Dessutan har eg gjennom bibelgrupper, samtalar, onsdagsmøter og morgonsamlingar fått utvikla meg som kristen, slår nordfjordingen Østen fast.

   

  Benjamin Nærø
  05-Oct-2017

   

  Benjamin er ein av 33 elevar i årets VG1-klasse og har vore elev ved Vestborg i 1 ½ månad. Det er ikkje sjeldan å høyre frå VG1-elevar at dei opplever fyrste tida som å vere på leir. Då Benjamin fekk spørsmål om han opplevde at han var på leir, svara han:

  - Nei, eg er ikkje på leir. Eg er heime.

   

  Han kjem i frå Nærøy i Herøy kommune på søre Sunnmøre, og han fortel at han lenge har visst at han skulle gå på Vestborg.

  - Foreldra mine møtte kvarandre då dei var elevar på Vestborg. Difor har eg visst heilt sidan eg var tre år gamal at eg skulle gå her.
   

  Dei fyrste vekene har vore gode.

   - Det har vore heilt supert. Eg har blitt kjent med 32 kjekke klassekameratar og er ein del av eit veldig godt miljø. Sidan vi bur på skulen og derfor ser kvarandre ofte, så utviklar vi eit sterkare fellesskap enn på skular der elevane dreg heim til sitt etter skuletid. Ja, eg opplever at vi her på Vestborg lever i eit eige lite land – Vestborgania, seier han.

   

  Benjamin held fram:

  - Eg diggar skulen. Her får vi god undervisning, vi får servert god mat til faste tidspunkt fire gonger dagleg og vi har kort veg til skulen. Eg slepp å stresse med å ta buss om morgonen. Dessutan får eg nyttig erfaring med å klare meg sjølv. Eg vaskar klede og rom, og eg har ansvar for å kome meg opp på eiga hand om morgonen. Å gå på Vestborg er som ein heim. Her er det tryggleik. Personalet er som mødrer og fedrar, og venene våre er som sysken, skildrar Benjamin.
   

   

Telefon: 70 26 39 00
E-post: info@vestborg.no