Det er gode stipendordningar for elevar som går på internatskule. Alle elevar som bur i internatet får etter søknad bortebuarstipend.
For skuleåret 2018-2019 var dette stipendet på kr 4437,- per måned. I nokre tilfeller kan du også få meir enn dette, det kan du sjekke i stønadskalkulatoren på www.lanekassen.no. I tillegg får alle utstyrsstipend på kr. 1032,- for studiespesialisering. For idrettsfag er dette på kr. 3818,-. Satsane for skuleåret 2019-2020 vil bli litt høgare, men dei har ikkje Lånekassa publisert enda. Søknadsskjemaet finn du på www.lanekassen.no. Meir info i brev som kjem frå Vestborg i juni.
I tillegg får tilreisande elevar reisestipend til delvis dekning av 3 heimreiser (eigne reglar for dette). Betaling for rom og måltid (internatpengar) samt skulepengar vert fordelt på 10 måneder (aug-mai), med utsending av faktura med faste forfallstider kvar månad.
Prisar per månad for rom og måltid for elevar i internatet:
Enkeltrom utan dusj og toalett kr 5.400,-
Dobbeltrom med dusj og toalett kr 5.400,-
Enkeltrom (stort) m/dusj og toalett på rommet kr 6.250,-
Andre prisar per måned for undervisning:
Skulepengar for stud.spes (Inklusiv studietur til Roma i vg2 ++)* kr 1.700,-
Skulepengar idrettsfag (inklusiv studietur til Roma og fleire turar med idrettsfag)* kr 1.950,-
Skulepengar for påbygg kr 1.050,-
Eingongsbetalingar:
Innmeldingspengar/adm. gebyr ved opptak kr 1.000,-
Romdepositum internatelevar kr 1.500,-
Prisar for spesialdiett*:
Dersom eleven treng spesialdiett er det eit tillegg i pris  
Diett der eleven mottek støtte frå det offentlege kr 1.200,-
Diett der eleven ikkje mottek støtte frå det offentlege kr 600,-

*Kjøkkenet legg til rette for spesialdiettar der helsemessige grunnar dokumentert av lege litt til grunn.
*Søskenmoderasjon - Dersom fleire søsken går på skulen same skuleår, blir det gitt 30% reduksjon i skulepengar frå søsken nr. 2.

Bur då så nærme skulen at du ikkje får bortebuarstipend frå lånekassa? Fortvil ikkje! Kortreistpakken gir deg anledning til å bu i internatet til ein subsidiert pris. På denne måten kan også du kan få ta del i det unike internatmiljøet ved skulen. Prisen for 2019/20 er 2800 kroner for kost og losji. Dette tilbodet forutset at der er ledig kapasitet i internatet.

Skulepengane skal dekkje kostnadar til undervisning og felleskostnadar knytt til å vere elev ved skulen. Inkludert i dette gjeld enkelt måltid/drikke i lunsjen kvar dag samt kostnader til obligatoriske ekskursjonar og utanlandstur til Roma. Nye elevar betaler kr 1000 som eit eingongsbeløp ved opptak, dette blir rekna som ein del av skulepengane.
Elevar som bur i internatet betaler for enkeltmøblerte elevhyblar og måltid som blir servert i matsalen til faste tider alle dagane i veka. I internatpengane inngår også tilgang og bruk av skule- og internatanlegget utover den normale skuledagen. Romdepositumet gjeld elevhybel, og blir betalt tilbake etter eventuelle fråtrekk når eleven flyttar ut av internatet for godt.
Skulen tilbyr nødvendige læremiddel gratis til alle elevane gjennom ei utlånsordning. Det er nødvendig at elevane har tilgong til pc. For dei elevane som ikkje har eigen bærbar pc til skulebruk tilbyr skulen ei utleigeordning. Utgift til evt. pc-leige, eigne arbeidsbøker og anna personleg skulemateriell inngår ikkje i gratisordninga. Læremiddelstipendet som du etter søknad får gjennom Lånekassa vil normalt dekke det meste av slike kostnader.
NaN
Telefon: 70 26 39 00
E-post: info@vestborg.no