Vestborg vgs - den kristne internatskulen i alpebygda Stranda.

 
Studiespesialisering
Idrettsfag
Påbygging
Internatskule
Fritidstilbod
  Vestborg treng lærarkrefter i språk og realfag
  03-Jul-2019  Skulen treng lærarar med kompetanse i engelsk, tysk og realfag frå august av. Les meir på Vestborg sine Facebook-sider:

  https://www.facebook.com/vestborg/photos/a.239078942834936/2311550478921095/?type=3&theater

  Ordleik-filmen
  02-Jul-2019

   

  Etter oppmoding legg vestborg.no ut ordleik-filmen som vart laga til avslutningsfesten 15.6.


   

  Vestborg vlog for mai og juni
  02-Jul-2019

  Her kjem den siste videologgen for Vestborg i skuleåret 2018-19.

  Lærar Asgerd Drabløs Godø takkar av
  25-Jun-2019

   

  Frå og med i august så er ikkje Asgerd lenger i lærarstaben på Vestborg. Då er det elevar ved Sykkylven vidaregåande skule som skal få nyte godt av hennar kunnskapar.

  Asgerd kom til Vestborg i 2001. Med unnatak av nokre permisjonar har ho jobba ved skulen sidan dess.

  -Eg har hatt ljose, fine år prega av positive elevar og kollegaer. Fellesskapet har vore godt, og det har vore mykje latter, seier ho.

  Ho trekk også morgonsamlingane fram.

  -Det er kjekt å møtast heile skulen på denne måten. Eg trur det er veldig viktig for skulen.

  Asgerd bur i Sykkylven, og no når det vart ledig stilling innan språk, så søkte ho seg dit.

  -Eg kjenner at eg er klar for nye utfordringar og input, og no vert også logistikken enklare, seier Asgerd om valet om å byte jobb.

   

  Tekjøkkenpraten: Administrasjonssekretær Svein Lars Ringstad
  25-Jun-2019

   


  Administrasjonssekretær Svein Lars Ringstad har berre dagar igjen før han vert pensjonist. Av praktiske årsakar fekk vestborg.no nokre ord med den påtroppande pensjonisten på telefon.

  Han fortel at han byrja i stillinga i november 1999.

  -Eg har gledd meg til å gå på jobb kvar dag! Her har eg har trivst saman med personalet og med ungdomane, og eg har opplevd å få ha eit godt fellesskap her på Vestborg. Andaktane om på morgonsamlingane og møta på kveldane har også gjort at eg har hatt eit åndeleg fellesskap.

  -Kva har oppgåvene vore?

  -Det har vore til dømes å låse opp dører om morgonen, hente posten og jobbe med økonomien – som til dømes å sørgje for at dei tilsette får løn. Elles har det gått mykje tid til å hjelpe elevane med praktiske ting. Det er til dømes sal av materiell og skrive ut manus som dei treng til ei framføring.

  Svein Lars trur ikkje han vert gjerandslaus i tida framover.

  -Eg vonar eg også framtida får vere frisk. Då vil eg hjelpe til på bedehuset, vere med slekt og vener, gå turar, fotografere, reise litt og drive med ved-arbeid.

  Han summerer opp tida på Vestborg på denne måten:

  -Det har vore triveleg å få vere her. Når eg har kunna, så har eg prøvd å hjelpe elevar og personal når dei har tronge ei hand. Eg har opplevd mykje rikdom gjennom all takksemda eg har fått. Til sjuande og sist er det dette eg sit att med: Glede og takksemd!

   

  Tekjøkkenpraten: Inspektør Eva Habostad
  25-Jun-2019

   


  No er pensjonisttida like om hjørnet for Eva. Om dagane er ho travelt oppteken med å vidareføre kunnskapen sin til Bodil Breivik Bø, som skal overta inspektøroppgåvene hennar. Likevel vart det rom for ein prat på telefonen.

  Eva, som flytta til Stranda då ho gifta seg, byrja for fyrste gong som personal på Vestborg for ikring 30 år sidan. I åra etterpå har det vore litt frå og til med Vestborg-jobbing, mellom anna på grunn av ho var mykje heime med borna då dei var små. Ho har hatt ulike oppgåver ved skulen, men er tydeleg på kva ho har trivst best med.

  -Det kjekkaste har vore å vere sosialrådgjevar og vere i administrasjonen, seier Eva.

  Ho held fram:

  -Vestborg har vore viktig for meg, og grunnen er at eg ser kor viktig det er å ha ein kristen skule. Det har mange gonger vore utfordringar innan både undervisning og korleis ein skal møte ulike situasjonar. Samstundes har det vore kjekt å få ting til – å få løyse opp i vanskelege situasjonar. Eg har også ei oppleving at ting har gått lettare etter kvart som eg har vorte eldre. Gjennom erfaring så har eg vorte betre kjend med meg sjølv og kor mine grenser går.

  -Har du nokre historier du kan dele?

  -Det er mange solskinnshistorier. Mellom anna tenkjer eg på ein elev som hadde vore relativt aktivt med å gå på møter, men hadde ikkje stått fram som kristen. Sommaren etter denne eleven var russ, så fekk eg ei tekstmelding frå eleven om at han hadde teke mot Jesus. Eg hugsar også ein elev som hadde ein slitsam start på Vestborg-tida si – med skulking og det å vere lite aktiv i timane. Etter kvart fekk vi vedkomande i gang, og vedkomande vakna opp og fekk eit gjennombrot. Denne eleven er i dag i full gang med livet. Elles tenkjer eg ofte på kva tidlegare rektor Odd Rannestad sa: Elevane må få tid til å vekse.

  -Korleis har tida på Vestborg vore?

  -Eg har hatt ei flott tid, og eg kjem til å sakne folka og det pulserande livet. Samstundes gler eg meg til å få gjere ting som eg ikkje har fått gjort så mykje av tidlegare. Elles så veit eg at god helse er ein føresetnad for korleis framtida blir.

   

  Tekjøkkenpraten: Administrasjonssekretær Svein Lars Ringstad
  25-Jun-2019

   

  Administrasjonssekretær Svein Lars Ringstad har berre dagar igjen før han vert pensjonist. Av praktiske årsakar fekk vestborg.no nokre ord med den påtroppande pensjonisten på telefon.

  Han fortel at han byrja i stillinga i november 1999.

  -Eg har gledd meg til å gå på jobb kvar dag! Her har eg har trivst saman med personalet og med ungdomane, og eg har opplevd å få ha eit godt fellesskap her på Vestborg. Andaktane om på morgonsamlingane og møta på kveldane har også gjort at eg har hatt eit åndeleg fellesskap.

  -Kva har oppgåvene vore?

  -Det har vore til dømes å låse opp dører om morgonen, hente posten og jobbe med økonomien – som til dømes å sørgje for at dei tilsette får løn. Elles har det gått mykje tid til å hjelpe elevane med praktiske ting. Det er til dømes sal av materiell og skrive ut manus som dei treng til ei framføring.

  Svein Lars trur ikkje han vert gjerandslaus i tida framover.

  -Eg vonar eg også framtida får vere frisk. Då vil eg hjelpe til på bedehuset, vere med slekt og vener, gå turar, fotografere, reise litt og drive med ved-arbeid.

  Han summerer opp tida på Vestborg på denne måten:

  -Det har vore triveleg å få vere her. Når eg har kunna, så har eg prøvd å hjelpe elevar og personal når dei har tronge ei hand. Eg har opplevd mykje rikdom gjennom all takksemda eg har fått. Til sjuande og sist er det dette eg sit att med: Glede og takksemd!

   

  Tekjøkkenpraten: Inspektør Eva Habostad
  25-Jun-2019

   

  No er pensjonisttida like om hjørnet for Eva. Om dagane er ho travelt oppteken med å vidareføre kunnskapen sin til Bodil Breivik Bø, som skal overta inspektøroppgåvene hennar. Likevel vart det rom for ein prat på telefonen.

  Eva, som flytta til Stranda då ho gifta seg, byrja for fyrste gong som personal på Vestborg for ikring 30 år sidan. I åra etterpå har det vore litt frå og til med Vestborg-jobbing, mellom anna på grunn av ho var mykje heime med borna då dei var små. Ho har hatt ulike oppgåver ved skulen, men er tydeleg på kva ho har trivst best med.

  -Det kjekkaste har vore å vere sosialrådgjevar og vere i administrasjonen, seier Eva.

  Ho held fram: 

  -Vestborg har vore viktig for meg, og grunnen er at eg ser kor viktig det er å ha ein kristen skule. Det har mange gonger vore utfordringar innan både undervisning og korleis ein skal møte ulike situasjonar. Samstundes har det vore kjekt å få ting til – å få løyse opp i vanskelege situasjonar. Eg har også ei oppleving at ting har gått lettare etter kvart som eg har vorte eldre. Gjennom erfaring så har eg vorte betre kjend med meg sjølv og kor mine grenser går.

  -Har du nokre historier du kan dele?

  -Det er mange solskinnshistorier. Mellom anna tenkjer eg på ein elev som hadde vore relativt aktivt med å gå på møter, men hadde ikkje stått fram som kristen. Sommaren etter denne eleven var russ, så fekk eg ei tekstmelding frå eleven om at han hadde teke mot Jesus. Eg hugsar også ein elev som hadde ein slitsam start på Vestborg-tida si – med skulking og det å vere lite aktiv i timane. Etter kvart fekk vi vedkomande i gang, og vedkomande vakna opp og fekk eit gjennombrot. Denne eleven er i dag i full gang med livet. Elles tenkjer eg ofte på kva tidlegare rektor Odd Rannestad sa: Elevane må få tid til å vekse.

  -Korleis har tida på Vestborg vore?

  -Eg har hatt ei flott tid, og eg kjem til å sakne folka og det pulserande livet. Samstundes gler eg meg til å få gjere ting som eg ikkje har fått gjort så mykje av tidlegare. Elles så veit eg at god helse er ein føresetnad for korleis framtida blir.

   

  Tekjøkkenpraten: Lærar Asgerd Drabløs Godøy
  15-Mar-2019

  Ved dette høvet er uttrykket «Tekjøkkenpraten» litt misvisande. Vi juksa litt og tok det over telefon. Ein av årsakene til det er at Asgerd har litt redusert stilling, mellom anna fordi ho frå august i fjor har vore master-student.

  -Eg tek ein master i engelsk som heiter «Engelsk i skolen» ved Høgskolen i Østfold, avdeling Halden. Det meste av undervisninga er nettbasert og studiet går over 4 år, fortel Asgerd.

  -Korleis har studiet vore så langt?

  -Eg likar det veldig godt. Det er kjekt å få input og å lære nye ting. No er det nokre år sidan eg var student, men eg kjenner eg likar å studere. Akkurat no jobbar eg mest med engelskspråkleg barne- og ungdomslitteratur. Eg har vald å fordjupe meg i Roald Dahl og «Danny og den store fasanjakten».

  -Kva anna lærer du på studiet?

  -Vi har mellom anna eit emne som heiter kommunikasjon og digitale hjelpemidlar i undervisninga. Det er inspirerande, og eg har fått nye idear. Vi får også god trening i å vurdere andre sine tekstar og gi tilbakemelding, sidan vi skal gi feedback til andre studentar på arbeidet dei gjer..

  Asgerd har vore tilsett ved Vestborg sidan 2001 – med unnatak av ulike permisjonar. Ho har undervist i spansk, medan ho i år har ansvar for tysk og engelsk.

  -Korleis har åra som lærar ved Vestborg vore?

  -Det som eg har gledd meg over er kombinasjonen mellom veldig kjekke elevar og veldig kjekke tilsette.Eg har opplevd eit sterkt samhald innan Vestborg-familien. Det er også gledeleg å sjå kor mykje skulen betyr for enkeltpersonar. Eg har sett mange som har blomstra i løpet av åra på Vestborg, fortel ho.

  -Dessutan har det vore kjekt å få ha kontakt med elevane også utanfor klasserommet. Eg har møtt dei i matsalen, gymsalen, møtesalen og på tekjøkkenet. Elevar er så mykje meir enn det dei får vist i eit klasserom, slår Asgerd fast.

Telefon: 70 26 39 00
E-post: info@vestborg.no